Pravěk a emoji + Dějepis 6

Kde se vzalo písmo, kterým dnes píšeme a jakou roli hraje obrázková komunikace dnes? Na workshopu si ukážeme, že emoji je vlastně takové obrázkové písmo. Když se podíváme hluboko do historie, zjistíme, že obrázkové písmo stálo na počátku písma vůbec. A i když máme dnes abecedu, obrázková neboli vizuální komunikace je všude kolem nás. Jak tedy vzniká emoji, symboly v mobilních aplikacích nebo ve městě, které nás navigují, abychom se neztratili v síti nebo na ulici? A jak souvisí s obrázky, kterými se pravěký člověk dorozumíval? Mezi emoji na obrazovkách a první zjednodušenou hlavou býka vyrytou v hliněných destičkách je nápadná podoba. S lektorkou, grafickou designérkou Lucianou Kvapilovou si na praktických cvičeních a kreativních úkolech prozkoumáme postupy, kterým vzniká emoji, piktogramy a další obrázkové symboly. Zjistíme, proč písmena abecedy vypadají právě takhle, jakou roli hraje nástroj, kterým kreslíme a jak dosáhnout toho, aby byl obrázek široce srozumitelný. Žáci si posílí kritické a kreativní myšlení a klíčové dovednosti k učení, spolupráci, komunikativní, pracovní a občanské kompetence. Skrze kreativní úkoly a design obrázkových symbolů nahlédnou téma vzniku písma jinak, než jak jsou běžně v předmětu zvyklí.

Co si z workshopu odnesou žáci a učitelé?

 • na praktickém kreativním úkolu si uvědomí vývoj písma (od obrázkového k hláskovému)
 • pochopí význam vizuální komunikace v minulosti a dnes
 • uvědomí si, že pravěký člověk tvořil symboly podobně jako se dnes vytváří emoji a piktogramy (jeden z klíčových oborů grafického designu a vizuální komunikace)
 • uvědomí si, že historie není vzdáleným „pravěkem,“ ale nedílnou součástí dnešního světa a dostupná na pár kliků na internetu
 • posílí si vztah a zájem o dějiny naší kultury skrze praxi grafického designu a ocení význam tohoto oboru

Jak se workshop vztahuje k dané Vzdělávací oblasti a Učivu dle RVP? 

 • rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství
 • utváří pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost
 • vytváří schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru
 • utváří vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
 • pomáhá vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací
 • uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
 • vede k pochopení pravěku a starověké civilizace a jejich kulturního odkazu 
 • vede k pochopení významu zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny 
 • zohledňuje historický čas a prostor 
 • zkoumá komunikaci člověka a lidské společnosti v pravěku

Pro koho je workshop, jak dlouho trvá a kolik stojí?

 • pro žáky 6. ročníku ZŠ
 • koná se ve škole v předmětu Dějepis
 • 90 min., 2500 Kč

Lektorka

Bc. Luciana Kvapilová vystudovala produktový design, na který navázala studiem grafického designu na pražské UMPRUM kde dosud studuje. Věnuje se setdesignu videoklipů a krátkých filmů. V rámci pedagogiky se zaměřuje na rozvoj vizuální gramotnosti u lidí z různých odvětví, propojuje výtvarné dovednosti s ostatními obory a rozvíjí uvažování nad vztahem funkčnosti a vzhledu našeho světa. Vychází z prostředí rozpínajícího se mezi architekturou, divadlem a tradičními řemesly. Zajímá se o nové technologie, materiály a představy budoucnosti.

#piktogramy #grafickydesign #pismo #abeceda #emoji #obrazkovyjazyk #vizualnikomunikace #pravek #historie #dejepis #orientacnisystem #vizualizacedat #infografika 

Workshop objednávejte na info@designeridetem.cz